NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ ỨNG DỤNG THÀNH CÔNG PHƯƠNG PHÁP THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC TRUNG ƯƠNG HỘI LHPN VIỆT NAM

  • Lại Xuân Thủy
  • Nguyễn Thị Thu Hiền
Từ khóa: phương pháp Thẻ điểm cân bằng; văn hóa tổ chức; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tóm tắt

Tóm tắt: Dựa trên kết quả khảo sát ý kiến của 63 cán bộ quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bài viết phân tích các điều kiện cần thiết để ứng dụng thành công phương pháp Thẻ điểm cân bằng (BSC) trong quản trị chiến lược đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung ương Hội. Kết quả nghiên cứu đã xác định 6 nhân tố là các điều kiện cần thiết để ứng dụng thành công phương pháp Thẻ điểm cân bằng tại các đơn vị công lập thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Các nhân tố này bao gồm: (1) Văn hoá tổ chức định hướng mục tiêu và kết quả; (2) Nhận thức và cam kết thực hiện BSC của lãnh đạo cấp cao trong tổ chức; (3) Môi trường áp dụng BSC; (4) Nguồn lực kỹ thuật và tài chính; (5) Các chương trình tập huấn hiệu quả về BSC; (6) Khoa học và thực tiễn quản trị ảnh hưởng đến việc ứng dụng BSC.

Từ khóa: phương pháp Thẻ điểm cân bằng; văn hóa tổ chức; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Abstract: Based on the survey result of 63 managers in public non-business units under the Central Vietnam Women’s Union, this article analyzes necessary factors for the successful application of Balanced Scorecard (BSC) method in strategic management of these units. The 6 factors include (1) Goals and results-oriented-organizational culture ; (2) Awareness and commitment to implement BSC of senior leaders in the organization; (3) Environment for BSC application; (4) Technical and financial resources; (5) Effective training programs on BSC; (6) Scientific and managerial practices affecting the application of BSC.

Keywords: Balanced Scorecard; organizational culture; Central Vietnam Women’s Union

##submission.authorBiography##

Lại Xuân Thủy

PGS. TS. Lại Xuân Thủy hiện đang là Phó Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Phụ nữ Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-12-01
Chuyên mục
KINH TẾ, KINH DOANH