VTOS, ACCSTP – CHUẨN KĨ NĂNG NGHỀ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SINH VIÊN NGÀNH DU LỊCH THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TẠI HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

  • Bùi Thị Trang
  • Phạm Thị Nhạn

Tóm tắt

VTOS, ACCSTP – CHUẨN KĨ NĂNG NGHỀ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SINH VIÊN NGÀNH DU LỊCH THEO ĐỊNH HƯỚNG

ỨNG DỤNG TẠI HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

 

Bùi Thị Trang, Phạm Thị Nhạn [1]

 

Tóm tắt: Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (QTDVDL & LH) trình độ đại học theo định hướng ứng dụng là nội dung đang được các cơ sở đào tạo về du lịch trên cả nước quan tâm. Mục đích của hướng phát triển trên nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu cấp thiết đang đề ra của ngành. Vì vậy, việc áp dụng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS) và Tiêu chuẩn năng lực chung trong ASEAN về nghề du lịch (ACCSTP) là rất cần thiết và phù hợp vào chương trình đào tạo sinh viên tại Học viện Phụ nữ Việt Nam (HVPN Việt Nam) nhằm nâng cao nhận thức, tay nghề và đáp ứng các yêu cầu của ASEAN về thừa nhận văn bằng du lịch lẫn nhau. Tuy nhiên, số lượng các trường Đại học/Học viện đưa các bộ tiêu chuẩn này vào giảng dạy du lịch như hiện nay vẫn còn hạn chế. Bài viết này phân tích một số vấn đề lí luận và thực tiễn thực hiện Bộ tiêu chuẩn nghề VTOS, ACCSTP và sự cần thiết áp dụng vào chương trình dạy học ngành du lịch trên cả nước nói chung và HVPN Việt Nam nói riêng. Từ đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng chuẩn VTOS, ACCSTP vào giảng dạy ngành QTDVDL & LH tại HVPN Việt Nam.

Từ khóa: VTOS; ACCSTP; chuẩn kĩ năng nghề; du lịch, HVPN Việt Nam

Abstract: Building and developing application-oriented undergraduate curriculum for the major of Tourism and Travel Services Management are the interest of universities which have tourism major across the country. The purpose of this orientation is to train high-quality human resource, meeting the urgent needs of the career. Therefore, the application of Vietnam Tourism Occupational Skills Standards (VTOS) and ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals (ACCSTP) is necessary and appropriate in the undergraduate curriculum at the Vietnam Women’s Academy (VWA) to raise students’ awareness, skills and meet ASEAN requirements for recognition of travel degree. However, the number of universities/institutes that include these standards in tourism teaching is still limited. This article analyzes some theoretical and practical issues of implementing the VTOS, ACCSTP and the necessity of applying these standards onto the tourism training program in the country in general, and at the VWA in particular. Thereby, the authors gave some recommendations to improve the effectiveness of applying VTOS and ACCSTP standards in teaching tourism and travel services management for students at the VWA.

Keywords: VTOS, ACCSTP; Occupational Skills Standards; tourism; Vietnam Women’s Academy

 

 

 


[1] Khoa Quản trị kinh doanh - Học viện Phụ nữ Việt Nam

##submission.authorBiographies##

Bùi Thị Trang
Khoa Quản trị kinh doanh- Học viện Phụ nữ Việt Nam
Phạm Thị Nhạn
Khoa Quản trị kinh doanh- Học viện Phụ nữ Việt Nam
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-08
Chuyên mục
KINH TẾ, KINH DOANH