NHU CẦU ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỚC YÊU CẦU DỊCH CHUYỂN VIỆC LÀM CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

  • Nguyễn Thị Tố Vy

Tóm tắt

NHU CẦU ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG NGHIỆP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỚC YÊU CẦU DỊCH CHUYỂN VIỆC LÀM

CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

 

Nguyễn Thị Tố Vy[*]

 

Tóm tắt: Khai thác thông tin, dữ liệu từ đề tài “Mối quan tâm của người lao động đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và nhu cầu hỗ trợ hướng nghiệp”, bài viết dựa trên kết quả khảo sát bằng bảng hỏi 319 người lao động từ 15-60 tuổi, đang làm việc tại các cơ quan/nhà máy/ xí nghiệp nhằm tìm hiểu nhu cầu đào tạo và hướng nghiệp của họ trong tiến trình dịch chuyển việc làm từ tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0). Mô hình hồi quy Ordered Logit Model được sử dụng để xác định các yếu tố tác động đến thu nhập và việc làm của người lao động. Nhu cầu đào tạo, hướng nghiệp đối với giới lao động phổ thông được tác giả đặc biệt chú trọng. Những gợi ý về các chương trình tập huấn nâng cao tầm hiểu biết, khả năng thích ứng, năng lực và kỹ năng làm việc nhằm hỗ trợ và đảm bảo cơ hội việc làm cho lực lượng lao động phổ thông trong thời đại trí tuệ nhân tạo cũng được tác giả đề cập đến trong bài viết này.

Từ khóa: lao động phổ thông; cách mạng công nghiệp 4.0; việc làm; thu nhập; khả năng thích ứng

Abstract: This article bases on the result of the research on “Laborers’ interest in the fourth industrial revolution and their need for vocational guidance”, in which, three hundred nineteen people aged from 15-60 working for enterprises and factories were interviewed by utilizing questionnaires to identify their need for vocational training/education and guidance/ supervision in the context of work shifting due to the impact of the fourth industrial revolution. Ordered Logit Regression Model was used to examine the factors affecting unskilled labors’s occupation and income. The author paid special attention to their need for vocational training and guidance. Suggestions about relevant training programs to improve knowledge, adaptability, working abilities ,and skills that support and ensure career opportunities for the unskilled labor force in the era of artifitialartificial intelligence were also mentioned in this study by the author.

Keywords: unskilled labour; industrial revolution 4.0; occupation; income; adaptability

 

 

 

 


[*] Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam

##submission.authorBiography##

Nguyễn Thị Tố Vy
Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-08
Chuyên mục
KINH TẾ, KINH DOANH