NẠN TẢO HÔN VÀ NHỮNG THÁCH THỨC MỚI CỦA THANH, THIẾU NIÊN NGƯỜI JRAI TẠI CHƯ PĂH, GIA LAI

  • Lê Tô Đỗ Quyên
  • Nguyễn Đức Anh
  • Nguyễn Thị Anh Đào

Tóm tắt

NẠN TẢO HÔN VÀ NHỮNG THÁCH THỨC MỚI CỦA THANH, THIẾU NIÊN NGƯỜI JRAI TẠI CHƯ PĂH, GIA LAI

Lê Tô Đỗ Quyên[1]

Nguyễn Đức Anh[2]

Nguyễn Thị Anh Đào[3]

 

Tóm tắt: Bài viết này thể hiện kết quả nghiên cứu về tình trạng tảo hôn của thanh, thiếu niên đồng bào dân tộc Jrai ở làng Bluk Blui, xã Iaka, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai hiện nay. Thực trạng cho thấy tình trạng tảo hôn vẫn diễn ra khá nhiều trong cộng đồng người Jrai sinh sống tại đây. Các nguyên nhân dẫn đến nạn tảo hôn một mặt do các nguyên nhân khách quan như đói nghèo, thất nghiệp, phong tục tập quán, nhận thức của cộng đồng về vấn đề hôn nhân và gia đình; mặt khác, sự tác động đa chiều của công nghệ thông tin và truyền thông là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tảo hôn trở nên phức tạp hơn. Cần phải thực hiện đồng thời nhiều biện pháp nhằm hạn chế và tiến tới xóa bỏ nạn tảo hôn của đồng bào Jrai nơi đây.

Từ khóa: Tảo hôn; nguyên nhân; dân tộc thiểu số

Abstract: This article presents the research results on child marriage among young Jrai ethnic people in Bluk Blui, Iaka, Chu Pah, Gia Lai. The finding shows that child marriage is a common issue in Jrai community here. The causes of this issue are due to objective reasons such as poverty, unemployment, customs, and awareness of the community about marriage and family. On the other hand, the recent development of information and communication technology has had a multidimensional impact to on the child marriage, shifting the objective causes to subjective causes and making child marriage a more complicated issue. Thus, many strategies must be taken at the same time to limit and eliminate child marriage among young Jrai people at in this village.

Keywords: Child marriage; causes; ethnic minorities

 

 

 


[1] Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk

[2] Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên

[3] Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk

##submission.authorBiographies##

Lê Tô Đỗ Quyên
Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk
Nguyễn Đức Anh
Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên
Nguyễn Thị Anh Đào
Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-08
Chuyên mục
GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN