HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VI MÔ CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO SỰ PHÁT TRIỂN CHYÊN NGHIỆP

  • Nguyễn Thị Thu Hiền

Tóm tắt

HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VI MÔ CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO SỰ PHÁT TRIỂN CHYÊN NGHIỆP

Nguyễn Thị Thu Hiền[*]

 

Tóm tắt: Bài viết tổng quan một số tài liệu thứ cấp về thực trạng chính sách, pháp luật cũng như kết quả hoạt động gần đây của các tổ chức, chương trình dự án tài chính vi mô do các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy kể từ khi Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội thông qua năm 2010, nhất là khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2017 quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ (Quyết định 20), hoạt động tài chính vi mô có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, những vướng mắc về chính sách và thực thi chính sách đối với dịch vụ tài chính vi mô vẫn chưa được giải quyết triệt để, nhất là việc triển khai cấp phép hoạt động chính thức cho các chương trình, dự án tài chính vi mô theo Quyết định 20 vẫn đang là những rào cản đối với sự phát triển chuyên nghiệp và mạnh mẽ thị trường tài chính vi mô.

Từ khóa: tài chính vi mô; tín dụng; tiết kiệm; người nghèo

Abstract: Thefollowing article presents a literature review on the status of the currentpolicysurrounding the operational outcomes of microfinance institutions, programs and projects carried out by Vietnam Women’s Union. Due to its remarkable achievements and policy changes impacting microfinance institutions, Vietnam has achieved significant improvements in the microfinance sector. In 2010, the ‘Law on Credit Institutions’ was passed by the National Assembly, in 2017 Decision No. 20 was issued in by the Prime Minister(QD-TTg dated June 12, 2017). Decision 20 regulated the activities of microfinance programs and projects implemented by political, socio-political and non-governmental organizations. However, even with these successes,issues of policy development implementation for microfinance services reamin.For example, barriers set by the implementation of the Decision 20 on official licensing for financial programs and projects still hinder the profession and development of the microfinance market.

Keywords: Micro finance; credit; savings; the poor

 

 

 


[*] TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

##submission.authorBiography##

Nguyễn Thị Thu Hiền
TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-07
Chuyên mục
KINH TẾ, KINH DOANH