BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở VIỆT NAM, THÀNH TỰU VÀ THÁCH THỨC

  • Trương Thị Điệp

Tóm tắt

BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở VIỆT NAM, THÀNH TỰU VÀ THÁCH THỨC

Trương Thị Điệp[*]

 

Tóm tắt: Bình đẳng giới là vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước dành sự ưu tiên đặc biệt. Những nỗ lực trong thực hiện bình đẳng giới của Việt Nam đã mang lại nhiều thành tựu to lớn, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần sự vào cuộc của chính quyền, sự tham gia của toàn dân để khắc phục. Dựa trên nguồn số liệu về giới, tình hình triển khai thực hiện bình đẳng giới, bài viết phân tích thành tựu, thách thức và gợi mở một số giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: bình đẳng giới; mục tiêu; thành tựu; thách thức

Abstract: Gender equality is a basic human right that is supported in Viet Nam by the Party and the State. Efforts in implementing gender equality policies and principles in Vietnam have been recognized by the international community. However, many shortcomings and limitations remainand these requireGovernment, individual and community participation to be resolved. Based on the data collectedand current gender equality policy implementation, the article analyzes the achievements and challenges faced by Vietnamese women, and suggests solutions to promote gender equality in Vietnam.

Keywords: gender equality; target; achievement; challenge

 

 

 


[*] Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng

##submission.authorBiography##

Trương Thị Điệp
Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-07
Chuyên mục
GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN