THỰC TRẠNG HÀNH VI BẠO HÀNH PHỤ NỮ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

  • Lê Đức Thọ

Tóm tắt

THỰC TRẠNG HÀNH VI BẠO HÀNH PHỤ NỮ

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

Lê Đức Thọ[*]

 

Tóm tắt: Bạo hành phụ nữ đang là một vấn nạn mang tính toàn cầu, xảy ra ở mọi xã hội, trong đó có Việt Nam. Trong những năm qua, Đà Nẵng đã rất chú trọng đến công tác phòng, chống bạo hành phụ nữ. Tuy nhiên, tình trạng bạo hành phụ nữ vẫn xảy ra, ảnh hưởng tới thế chất tinh thần của người phụ nữ. Bài viết sử dụng phương pháp thu thập số liệu thứ cấp nghiên cứu về vấn đề bạo hành phụ nữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; qua đó, đề xuất một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo hành phụ nữ ở Đà Nẵng, góp phần thực hiện bình đẳng giới, nâng cao vị thế và vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Từ khóa: Bạo hành phụ nữ; phòng, chống bạo hành phụ nữ; Đà Nẵng

Abstract: Violence against women is a global problem which occurrs in all societies, including those in Vietnam. Over the past years, Da Nang has paid much attention to the prevention of violence against women. However, the persistence of this issue continues to affect women’s physical and mental health. The paper studied secondary data relating to violence against women in Da Nang, thereby proposing some measures to strenghthen prevention initiatives and take control of this issue, contributing to the realization of gender equality, raising the status and role of women in family and society.

Keywords: Violence against women; prevention of violence against women; Da Nang.

 

 

 

 


[*] Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng

##submission.authorBiography##

Lê Đức Thọ
Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-07
Chuyên mục
GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN