MỘT SỐ MÔ HÌNH CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

  • Nguyễn Trung Hải

Tóm tắt

MỘT SỐ MÔ HÌNH CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

 

Nguyễn Trung Hải[*]

 

Tóm tắt: Với bề dày lịch sử phát triển hơn 100 năm, Công tác xã hội (CTXH) được sử dụng như một công cụ hữu hiệu để giải quyết các vấn đề xã hội. CTXH đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Chăm sóc đối tượng thiệt thòi yếm thế (trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người khuyết tật….), trong tòa án, trường học đặc biệt là trong bệnh viện. CTXH trong bệnh viện có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Trên cơ sở rà soát, phân tích các tài liệu như sách, bài báo, khóa luận nghiên cứu khoa học được xuất bản chính thức ở Việt Nam và nước ngoài về chủ đề CTXH bệnh viện, đồng thời nghiên cứu về mô hình CTXH tại một số bệnh viện tuyến Trung ương, nhóm nghiên cứu nhận thấy mặc dù đã có thông tư hướng dẫn hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ CTXH của bệnh viện song mô hình CTXH trong bệnh viện tại Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập. Các hoạt động còn manh mún, thiếu sự liên kết chặt chẽ giữa các tuyến, thiếu tính chuyên nghiệp và còn nặng về công tác từ thiện, marketing. Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu, chúng tôi chọn lọc và trình bày mô hình CTXH trong bệnh viện của Mỹ, Singapore, Úc, Ấn Độ, từ đó sẽ có những phân tích, đánh giá để rút ra bài học kinh nghiệm áp dụng vào Việt Nam.

Từ khóa: Công tác xã hội; công tác xã hội trong bệnh viện; trợ giúp bệnh nhân

Abstract: Through the past 100 years, social work has been used as a powerful tool to solve social problems. The vocation has been introduced in many different areas such as: working with disadvantaged people (children with special circumstances, people with disabilities, etc.), working in courts, schools and especially in hospitals. Social work in hospital setting plays an important role in improving the quality of medical examination and treatment. Based on the combination of literature review (documents published officially both in Vietnam and abroad) and a study of social work models in some central hospitals, the research team found that despite the existing circulars guiding the operation of social work in hospital, social work models in Vietnam hospitals remain inadequate. Services are found to be fragmented, disconnected between higher and lower level hospitals, unprofessional and charitable, marketing-related. Based on an additional literature review, the reserchers selected and presented social work models from hospitals in the United States, Singapore, Australia and India, which will be analyzed and evaluated to derive constructive and beneficial learnings for Vietnam.

Keywords: social work; social work in hospital; patient assistance.

 

 

 

 


[*] Đại học Lao động xã hội

##submission.authorBiography##

Nguyễn Trung Hải
Đại học Lao động xã hôi
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-07
Chuyên mục
CÔNG TÁC XÃ HỘI