PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ AN SINH XÃ HỘI VÙNG VEN ĐÔ: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

  • Đoàn Kim Thắng

Tóm tắt

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ AN SINH XÃ HỘI VÙNG VEN ĐÔ: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

Đoàn Kim Thắng[*]

 

Tóm tắt: Nói đến An sinh xã hội (ASXH) là một hệ thống tổ chức và thể chế mà xã hội dùng để phòng ngừa và giảm thiểu các rủi ro cho các cá nhân, các nhóm xã hội trong cộng đồng, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương. Hệ thống ASXH hướng tới phục vụ toàn dân, nhưng trong thực tế với khả năng bao phủ có giới hạn, hệ thống này thường không cung  cấp miễn phí hoặc chỉ bao cấp một phần cho người dân trong cộng đồng. Vùng  ven đô, được biết đến vố có nền ASXH cổ truyền được kiến tạo chủ yếu dựa trên nền tảng quan hệ gia đình, dòng họ và cộng đồng, các hoạt động ASXH cơ bản chưa đáp ứng kịp thời và đầy đủ để giúp người dân gặp rủi ro  vượt qua khó khăn. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu thực tiễn phát triển dịch vụ ASXH ven đô là rất cần thiết cho sự nghiệp phát triển chung của hệ thống ASXH Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 với câu hỏi đặt ra là: Thực trạng của hệ thống ASXH ven đô là như thế nào? Giải pháp nào để phát triển dịch vụ ASXH ven đô trong bối cảnh hiện nay nhằm mục tiêu cơ bản hình thành hệ thống ASXH bao phủ toàn dân, góp phần từng bước nâng cao thu nhập, bảo đảm cuộc sống an toàn, bình đẳng và hạnh phúc của dân ven đô?

Từ khóa: An sinh xã hội; ven đô; bảo hiểm y tế; bảo hiểm y tế tự nguyện; trợ giúp xã hội

Abstract: Social security is an organizational and institutional system thatr the society uses to prevent and minimize risk to individuals and social groups in the community, especially vulnerable ones. Social security system is towards serving the entire population, but in practice with limited coverage, the system often provides non-free or partly subsidized services to people in the community. Suburban area is traditionally based on families, clans and communities relations, basic social security activities have not responded timely and sufficiently to hepl people at risk overcome difficulties. In this context, a study on the practical development of social security services in suburban area is very necessary for the development of the social security of Vietnam until 2020 with a vision to 2030 with the following questione: (i) What is the status of the social security system in suburban area? (ii) What are the solutions to develop social security services in suburban area in present context, aiming at basically establishing the social security system covering the entire population, contributing step by step to raise income, ensure a safe, equal and happy life for suburban people?

Keywords: Social security; suburban area; health insurance; optional health insurance; social assistance.

 

 


[*] Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

##submission.authorBiography##

Đoàn Kim Thắng
Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-07
Chuyên mục
CÔNG TÁC XÃ HỘI