QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ GIẢI PHÓNG PHỤ NỮ VỚI VIỆC THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở ĐÀ NẴNG HIỆN NAY

  • Lê Đức Thọ

Tóm tắt

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhà tư tưởng lớn của thời đại. Sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ bắt đầu từ con người và cũng trở lại về với con người. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng và vì quần chúng, trong đó, phụ nữ là một lực lượng quan trọng. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng của cách mạng là phải giải phóng phụ nữ, thực hiện nam nữ bình quyền. Bài viết này góp phần nhận thức rõ hơn nội dung cơ bản tư tưởng giải phóng phụ nữ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vận dụng vào thực tiễn công tác thực hiện bình đẳng giới ở Đà Nẵng hiện nay. Để thực hiện bài nghiên cứu này, tác giả đã kết hợp nghiên cứu lý luận với phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu từ thực tiễn công tác thực hiện bình đẳng giới ở Đà Nẵng; qua đó khái quát thực trạng công tác bình đẳng giới ở Đà Nẵng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bình đẳng giới ở Đà Nẵng hiện nay.

Abstract: President Ho Chi Minh is the genius leader and great thinker of the times. Uncle Ho’s revolutionary career began among men and also reverted upon men. Revolutionary is the career of the masses and for the masses, in which women play an important role. Hence, one of the significant tasks of the revolution was the liberation of women, the exercise of feminism. This article contributes to better explain the fundamental contents of President Ho Chi Minh’s idea of liberating women, and it refers to the practical implementation of gender equality in Da Nang today. In writing this paper, the author combines theoretical research, with the synthesis and analysis of data from the practical implementation of gender equality; it has concluded the current state of gender equality and proposed measures to improve the effectiveness of gender equality in Da Nang
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-10-24
Chuyên mục
CÔNG TÁC PHỤ NỮ