THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI BẠO LỰC GIA ĐÌNH TỪ GÓC NHÌN XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA

  • Đặng Thị Hoa

Tóm tắt

Tóm tắt: Bạo lực gia đình là một trong những vấn đề xã hội gây ra nhiều tổn thất về mặt thể chất và tinh thần đối với nạn nhân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái. Sau 10 năm thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình và Luật Bình đẳng giới, tình trạng bạo lực gia đình không có dấu hiệu giảm mà vẫn còn nhiều tính phức tạp, gây bức xúc trong xã hội. Bài viết dựa trên kết quả đề tài nghiên cứu do Viện Nghiên cứu gia đình và giới (2018), cho thấy có nhiều nguyên nhân dẫn tới các hành vi bạo lực gia đình, trong đó có những trải nghiệm về bạo lực từ trong gia đình, việc sử dụng rượu bia, việc chung sống trong gia đình nhiều thế hệ dẫn tới những căng thẳng, mâu thuẫn và bạo lực. Bên cạnh đó, các nguyên nhân từ ảnh hưởng của yếu tố việc làm, thu nhập và nơi ở cũng làm cho bạo lực gia đình có xu hướng ngày càng gia tăng tính phức tạp và nguy hiểm như hiện nay.

Abstract: Domestic violence is one of the social problems that cause diferent physical and mental losses to the victim, particularly women and girls. After ten years of implementing the Laws on Domestic Violence Prevention and Gender Equality, domestic violence increased that caused social resentment. This article is based on the results of a research conducted by the Institute for Family and Gender Studies (2018) which suggest that there are several causes of domestic violence; these include alcohol drinking and living in an extended family which leads to strains and tensions. Meanwhile, the impacts of unemployment, low income, and housing factors also make domestic violence more complex and cruel as it is today.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-10-24
Chuyên mục
GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN