ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ B2B: MỘT SỐ LƯU Ý VỚI DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ TẠI VIỆT NAM

  • Lê Văn Sơn

Tóm tắt

Tóm tắt: Thương mại điện tử giữa các doanh nghiệp (TMĐT B2B) là một trong những mô hình thương mại điện tử phổ biến hiện nay trên thế giới. Tại Việt Nam, trong những năm qua có thể nói rằng mô hình TMĐT B2B có sự phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Trước cơ hội to lớn ứng dụng mô hình kinh doanh mới mẻ này để phát triển nhanh và bền vững doanh nghiệp, các doanh nghiệp khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam cần nhận biết được những thuận lợi và khó khăn liên quan. Bài viết chú trọng vào một số lưu ý đối với doanh nghiệp khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam trong ứng dụng thương mại điện tử B2B.

Abstract: Business to Business E-commerce (B2B e-commerce) is one of the popular e-commerce mod-els in the world today. In Vietnam, during the past years, B2B e-commerce model has had strong devel-opment in both width and depth. Given the tremendous opportunity of applying this new business model to the rapid and sustainable development of the business, start-up businesses by women in Viet-nam need to be aware of the advantages and disadvantages involved. This article focuses on some notices for start-up businesses by women in Vietnam using B2B e-commerce.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-10-24
Chuyên mục
KINH TẾ, KINH DOANH