MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

  • Hà Thị Thanh Vân

Tóm tắt

Tóm tắt: Bảo đảm bình đẳng giới trong văn bản quy phạm pháp luật có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới theo phương thức đối xử bình đẳng để bảo đảm bình đẳng (về quyền) và đối xử khác biệt để tạo ra bình đẳng (về cơ hội) trong văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở cho việc tổ chức thực thi có hiệu quả về bình đẳng giới. Trách nhiệm này được trao cho các cơ quan soạn thảo (Ban soạn thảo), cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Sau hơn 10 năm thực thi Luật Bình đẳng giới, bằng sự nỗ lực của các cơ quan, tổ chức, bình đẳng giới trong pháp luật đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng tốt, tuy nhiên, cũng còn không ít khó khăn, thách thức cần tiếp tục được nhận diện để có giải pháp thúc đẩy nỗ lực bình đẳng giới thực chất, góp phần thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới của nước ta và sự phát triển của phụ nữ trong Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Abstract: Ensuring gender equality in legal documents plays an important role in implementing the gender equality target through equal treatment method to ensure equal rights and differential treatment method to create equal opportunities. This responsibility is given to drafting agencies (Drafting Committees), the State management agency on gender equality (Ministry of Labor - Invalids and Social Affairs) and the Vietnam Women’s Union. After more than 10 years of implementing the Law

 

 

 


 

on Gender Equality, there have been many positive changes in the implementation of gender equality in laws thanks to the great efforts of many agencies and organizations. However, there are also many difficulties and challenges that needs to be identified to find the solutions in promoting the genuine gender equality efforts to contribute to the execution of our gender equality goals and the development of women according to the 2030 Agenda for the Sustainable development.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-10-23
Chuyên mục
LUẬT PHÁP CHÍNH SÁCH