PHÁP LUẬT BẢO VỆ TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT Ở VIỆT NAM - NHỮNG THIẾU HỤT CẦN BỔ SUNG

  • Trần Minh Đức

Tóm tắt

Tóm tắt: Việt Nam đến nay đã từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, cũng như các chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói riêng. Đây là cơ sở pháp lý để đảm bảo thực hiện tốt các quyền của trẻ em. Tuy vậy, trong thời kỳ hội nhập sâu rộng với sự phát triển nhanh chóng và đa dạng của các quan hệ xã hội trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em, các quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em ở Việt Nam cho thấy ngày càng bộc lộ nhiều khoảng trống. Bài viết tập trung phân tích một số khiếm khuyết lớn của pháp luật Việt Nam trong chăm sóc bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, qua đó khuyến nghị những giải pháp nhằm rà soát, đánh giá và bổ sung cho phù hợp với hoàn cảnh đất nước trong tình hình mới.

Abstract: Vietnamese legal systemin general, and policies related to the protection and care for children in particularhave been gradually built and improved. This is the legal basis for good implementation of children’s rights. However, in the period of deep integration with the rapid and diversified development of social relationships in the field of child protection, there are more and more lacks found in legal pro-visions on child protection in Viet Nam. The article focuses on analyzing major defects of Vietnamese law in the care and protection for children with special circumstances, thereby recommending solutions to review, evaluate and supplement the provisions conformingly to the new situation of the country.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-10-23
Chuyên mục
CÔNG TÁC XÃ HỘI