Sụt lún mặt đất tại khu vực phía tây thành phố Hà Nội, nguyên nhân và giải pháp xử lý

  • Vũ Ngọc Bình
  • Vương Xuân Huynh
  • Nguyễn Văn Bình
Từ khóa: Cấu trúc địa chất, sụt lún mặt đất, hang karst, nước ngầm, giải pháp xử lý.

Tóm tắt

Kết quả nghiên cứu về cấu trúc địa chất, đặc điểm và cơ chế hình thành các hố sụt tại khu vực phía tây Hà Nội đã xác định được nguyên nhân gây sụt lún bề mặt đất. Bài báo cũng phân tích nguyên nhân gây sụt lún tại xã Quảng Bị huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội từ đó đưa ra giải pháp xử lý nhằm ổn định hố sụt và an toàn cho các hộ dân xung quanh,  khuyến nghị cho công tác khảo sát địa chất và khoan khai thác nước dưới đất trong vùng karst.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-17
Chuyên mục
Bài viết