ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT RỦI RO VỀ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

  • Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 0912034509
Từ khóa: Kiểm soát rủi ro, rủi ro về thuế, doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thanh Hóa.

Tóm tắt

Kiểm soát rủi ro về thuế là việc hết sức cần thiết với các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Nghiên cứu nhằm hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm soát rủi ro về thuế, xây dựng thang đo đo lường việc xác định mục tiêu kiểm soát, nhận diện và đánh giá rủi ro về thuế, đo lường các hoạt động kiểm soát. Dựa trên kết quả khảo sát các nhà quản lý tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhóm tác giả đánh giá khả năng kiểm soát rủi ro về thuế của các doanh nghiệp này, từ đó đề xuất một số kiến nghị giúp nâng cao hiệu quả kiểm soát, giảm thiểu rủi ro về thuế và các tổn thất cho các doanh nghiệp.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-06-12
Chuyên mục
Bài viết