TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾ TOÁN MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC TÁC GIẢ TẠI VIỆT NAM

  • Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 0912034509
Từ khóa: nhân tố, mức độ công bố, hệ thống thông tin, kế toán môi trường,…

Tóm tắt

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin (CBTT) kế toán môi trường (KTMT) trong các doanh nghiệp (DN) đóng vai trò hết sức quan trọng giúp các DN có những đánh giá về mức độ CBTT KTMT, cũng như truyền tải các thông điệp cụ thể về các hoạt động và biện pháp bảo vệ môi trường. Bài viết này nhóm tác giả hệ thống hóa, phân tích và đánh giá các nghiên cứu đã thực hiện có liên quan đến CBTT môi trường, các nhân tố tác động đến mức độ CBTT môi trường của các tác giả trong nước.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-06-12
Chuyên mục
Bài viết