Tác động của kế toán quản trị môi trường đến thực tiễn phát triển bền vững ở các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam

  • Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 0912034509
Từ khóa: doanh nghiệp sản xuất, kế toán quản trị môi trường, phát triển bền vững.

Tóm tắt

Nghiên cứu này xem xét tác động của kế toán quản trị môi trường (EMA) đến thực tiễn phát triển bền vững tại các doanh nghiệp sản xuất (DNSX) Việt Nam. Bằng phương pháp nghiên cứu định tính, trên cơ sở khảo cứu các tài liệu có liên quan, nghiên cứu nhấn mạnh những tác động tích cực của EMA, bao gồm cải thiện việc ra quyết định, giảm chi phí, đo lường hiệu suất, sự tham gia của các bên liên quan và quản lý rủi ro. Tuy nhiên, việc áp dụng EMA hiện nay ở các DNSX Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ (SME) còn hạn chế. Nghiên cứu xác định những thách thức và rào cản đối với việc triển khai EMA, nhấn mạnh sự cần thiết của các sáng kiến ​​xây dựng nhận thức, hệ thống quản lý dữ liệu và chính sách hỗ trợ của các bên liên quan. Nhìn chung, nghiên cứu kết luận rằng, EMA có tiềm năng thúc đẩy các hoạt động phát triển bền vững trong các DNSX Việt Nam, nhưng cần nhiều nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy việc áp dụng và hiểu rõ những tác động lâu dài của nó.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-06-12
Chuyên mục
Bài viết