About the Journal

Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Tây Bắc là cơ quan công bố chính thức kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của trường Đại học Tây Bắc.

Các bài báo khoa học đăng trên Tạp chí đã được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận và tính điểm công trình khoa học.

Email: tapchi@utb.edu.vn

Điện thoại: 0989329335