Một số vấn đề về chia thừa kế cho đối tượng được hưởng di sản bắt buộc theo Điều 644 Bộ luật Dân sự năm 2015

  • Ngô Văn Lượng
Từ khóa: Thừa kế, di sản thừa kế, người thừa kế bắt buộc

Tóm tắt

Trong chế định thừa kế, vấn đề xác định di sản và đối tượng thừa kế bắt buộc chưa quy định đầy đủ, còn nhiều quan điểm khác nhau, dẫn đến quá trình áp dụng pháp luật chưa thống nhất, đồng bộ. Bài viết chỉ ra một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện một số vấn đề về chế định thừa kế cho đối tượng được hưởng di sản bắt buộc theo Điều 644 Bộ luật Dân sự năm 2015.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-05-19