Một số vấn đề đặt ra trong công tác phòng, chống tin giả do người có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL) gây nên và giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống

  • Trần Quang Tùng
Từ khóa: Tin giả, KOL, không gian mạng

Tóm tắt

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, bài viết phân tích về tình hình hình tin giả và người có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL), xác định một số vấn đề đặt ra và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tin giả do người có ảnh hưởng trên không gian mạng gây nên trong giai đoạn hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-05-19