Thực tiễn hoạt động kiểm sát việc giải quyết nguồn tin tội phạm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  • TS. Phùng Thanh Thảo
Từ khóa: Tội phạm, giải quyết nguồn tin, nguồn tin, kiểm sát

Tóm tắt

Bài viết nghiên cứu thực tiễn công tác kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020. Nhìn chung, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) các cấp của tỉnh Tuyên Quang đã đạt được những kết quả nhất định từ khâu kiểm sát việc tiếp nhận, kiểm sát việc xác minh, điều tra đến kiểm sát kết quả việc giải quyết nguồn tin về tội phạm nhưng công tác này còn tồn tại những hạn chế, thiếu sót do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Qua đó, cần phải đề ra những giải pháp khắc phục để nâng cao hiệu quả trong quá trình VKSND thực hiện nhiệm vụ.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-05-19