Hoàn thiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về biện pháp ngăn chặn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

  • Nguyễn Thị Thanh Thủy
Từ khóa: Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, biện pháp ngăn chặn, người dưới 18 tuổi

Tóm tắt

Bài viết tập trung phân tích, làm rõ những quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021) về các biện pháp ngăn chặn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội; chỉ ra một số hạn chế, bất cập và đề xuất hướng hoàn thiện trong thời gian tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-05-19