Hoàn thiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về căn cứ khởi tố vụ án hình sự

  • ThS. Lê Xuân Lục
Từ khóa: Khởi tố vụ án, căn cứ khởi tố vụ án, Điều 143 Bộ luật Tố tụng hình sự

Tóm tắt

Khởi tố vụ án là giai đoạn đầu tiên của quá trình tố tụng giải quyết vụ án hình sự. Việc khởi tố vụ án cần dựa trên các căn cứ khởi tố vụ án được Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) quy định. Bài viết phân tích một số vấn đề chung về căn cứ khởi tố vụ án hình sự, đưa ra các đánh giá về những hạn chế, bất cập trong quy định này, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy định về căn cứ khởi tố vụ án hình sự trong BLTTHS.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-05-19