Công tác giám sát của cơ quan Kiểm sát Liên bang Nga về thực thi pháp luật phòng, chống tham nhũng

  • Plokhov Sergey Vladimirovich
Từ khóa: Tham nhũng; phòng, chống tham nhũng; Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga; Kiểm sát viên

Tóm tắt

Tại Liên bang Nga, cơ quan Kiểm sát giữ vị trí trọng tâm trong việc thực thi pháp luật về phòng, chống tham nhũng và bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh. Cơ quan Kiểm sát Liên bang Nga thực hiện một loạt các quyền hạn trong việc thực thi pháp luật về phòng, chống tham nhũng bao gồm: Giám sát việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; cho ý kiến về Dự thảo Luật này và các văn bản pháp luật có liên quan; đảm bảo yêu cầu bồi thường do tham nhũng gây ra; kiểm soát thu nhập của công chức; truy cứu trách nhiệm hành chính với cá nhân và pháp nhân; truy cứu trách nhiệm hình sự; hợp tác quốc tế và tuyên truyền, giáo dục về pháp luật phòng, chống tham nhũng trong nhân dân. Bài viết trình bày những hoạt động giám sát của cơ quan Kiểm sát Liên bang Nga về thực thi pháp luật phòng, chống tham nhũng thời gian vừa qua.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-05-19