Về các quan điểm chỉ đạo tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

  • GS. TS. Võ Khánh Vinh
Từ khóa: Nhà nước pháp quyền, Nghị quyết số 27-NQ/TW

Tóm tắt

Các quan điểm tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới là một trong những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 27- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, mang tính chất chỉ đạo, xuyên suốt Nghị quyết. Bài viết làm sáng tỏ những nội dung cơ bản của các quan điểm chỉ đạo nhằm góp phần nhận thức, nắm vững, quán triệt đầy đủ, sâu sắc, toàn diện, hệ thống các quan điểm đó để triển khai thực hiện trong thực tiễn tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-05-19