Ảnh hưởng của cốt thép chéo đến độ dẻo của dầm nối trong kết cấu tường kép nhà nhiều tầng.

  • Chương Nguyễn Tiến
  • Quý Đoàn Xuân
Từ khóa: Dầm nối, cốt thép chéo, độ dẻo của dầm nối

Tóm tắt

Dầm nối là một bộ phận quan trọng của kết cấu tường kép trong nhà nhiều tầng. Bài báo thực hiện nghiên cứu ảnh hưởng của cốt thép chéo đến độ dẻo của dầm nối. Phương pháp nghiên cứu là phân tích kết cấu theo mô hình số dựa trên Lý thuyết trường nén cải tiến. Kế quả nghiên cứu cho thấy cốt thép chéo trong dầm nối làm tăng độ bền chịu lực cắt của dầm, đồng thời làm tăng đáng kể độ dẻo của dầm. Với trường hợp cụ thể, khi hàm lượng cốt thép chéo có giá trị 1,76%, độ dẻo của dầm nối tăng lên xấp xỉ 2 lần so với dầm nối không có cốt thép chéo.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-05