Quay trở lại chi tiết bài viết Một số giải pháp giảm thiểu rủi ro trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại tỉnh Hải Dương. Tải xuống tải PDF