Một số giải pháp giảm thiểu rủi ro trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại tỉnh Hải Dương.

  • Tâm Nguyễn Thị
  • Hải Ngô Văn
Từ khóa: Rủi ro sản xuất nông nghiệp hàng hóa; Dịch covid 19; Hải Dương

Tóm tắt

Từ khi dịch COVID -19 bùng phát thì các chuỗi cung ứng trong các ngành sản xuất bị cắt đoạn, việc giao thương trao đổi vật tư, hàng hóa và tiêu thụ sản phẩm bị gián đoạn, gây tổn thất đến mọi lĩnh vực kinh tế, trong đó có sản xuât nông nghiệp hàng hóa cả nước nói chung và tỉnh Hải Dương nói riêng. Một số giải pháp để hạn chế tác động bất lợi của rui ro trong tình hình có dịch COVID -19 đối với sản xuất nông nghiệp hàng hóa được đưa ra, đó là (1) Đa dạng hóa ngành hàng sản xuất và chủng loại nông sản hàng hóa; (2) Cơ giới hóa và áp dụng công nghệ cao trong SXNN (Công nghệ 4.0); (3) Đồng bộ các khâu trong sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ; (4) Xây dựng các chuỗi cung ứng sản xuất của ngành hàng nông sản; (5) Tham gia chuỗi giá trị ngành hàng nông sản; (6) Tham gia Quỹ bảo hiểm sản xuất nông nghiệp

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-05