Các giải pháp phát triển bền vững kinh tế trang trại ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

  • Hải Ngô Văn
  • Minh Nguyễn Văn
  • Thu Phạm Thị
  • Minh Lê Quang
  • Nam Phạm Thị Phương
Từ khóa: Kinh tế trang trại; Phát triển bền vững; Huyện Gia Lộc

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm ra các giải pháp phát triển bền vững kinh tế trang trại, gia trại tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Các tác giả đã sử dụng phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội; tiến hành khảo sát 50 trang trại trên địa bàn huyện, tham vấn các cán bộ quản lý, chuyên môn các cấp tỉnh, huyện, xã. Kết quả khảo sát cho thấy trong các năm 2018 - 2020, huyện Gia Lộc đã có các chủ trương và thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại. Đánh giá tổng thể, kinh tế trang trại của huyện đã tăng cả về qui mô, số lượng nhưng phát triển chưa ổn định và bền vững, các kết quả đóng góp vào kinh tế xã hội của huyện chưa tương xứng với tiềm năng. Nhóm nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp phát triển bền vững kinh tế trang trại, góp phần vào quá trình xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa chất lượng và hiệu quả ở huyện Gia Lộc trong giai đoạn tới như: (1) Tiếp tục rà soát điều chỉnh qui hoạch quản lý sử dụng đất nông nghiệp;(2) Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng; (3) Tạo nguồn huy động vốn cho kinh tế; (4) Đẩy nhanh việc xét duyệt danh hiệu trang trại; (5) Có chính sách hỗ trợ đầu tư khoa học công nghệ;.v.v.    

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-05