Đầu tư nước ngoài cho tăng trưởng kinh tế bền vững ở thành phố Đà Nẵng

  • Thọ Lê Đức
Từ khóa: Đầu tư nước ngoài; vốn đầu tư; Đà Nẵng

Tóm tắt

Bài viết nghiên cứu thực trạng hoạt động đầu tư nước ngoài cho tăng trưởng kinh tế bền vững tại thành phố Đà Nẵng. Đà Nẵng là thành phố có đầy đủ các điều kiện để thu hút đầu tư nước ngoài như vị trí chiến lược, lao động dồi dào có trình độ, chi phí đầu tư cạnh tranh và điều kiện sống an toàn, thân thiện. Bài viết cũng đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở Đà Nẵng hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-05