Quay trở lại chi tiết bài viết Hoàn chỉnh khung pháp luật quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật 69 Tải xuống tải PDF