Hoàn chỉnh khung pháp luật quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật 69

  • Doanh Lê Đăng
Từ khóa: Hoàn chỉnh khung pháp luật quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật 69.

Tóm tắt

Luật 69 liên quan đến nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, hành chính nhà nước các cấp, nhiều vấn đề công luận quan tâm. Vì vậy, quá trình soạn thảo cần huy động đội ngũ chuyên gia trong nước và ngoài nước thuộc các lĩnh vực liên quan khác nhau, công khai minh bạch, huy động sự tham gia và đóng góp của công luận, báo chí, tổ chức quốc tế.

    Nên tổ chức hội thảo với các chuyên gia trong nước và quốc tế thuộc các chuyên ngành khác nhau như luật pháp, đất đai, sở hữu trí tuệ…về các nội dung chủ yếu của Luật, để tìm ra những giải pháp phù hợp với Nghị quyết của Đại Hội Đảng XIII và thực tế của các ngành, lĩnh vực khác nhau./.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-05