Nhận thức về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

  • Tuân Nguyễn Văn
Từ khóa: Nhà nước; Nhà nước pháp quyền; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Tóm tắt

Trong những năm gần đây đã có nhiều công trình nghiên cứu về Nhà nước pháp quyền. Nhà nước pháp quyền không phải là sản phẩm riêng của xã hội tư bản mà có thể được xây dựng trong xã hội xã hội chủ nghĩa. Bài viết đề cập đến sự hình thành tư tưởng về Nhà nước pháp quyền và phân tích nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-05