Đào tạo đại học theo chuẩn đầu ra

  • Ngọc Lê Đức
Từ khóa: Quy trình đào tạo đại học, chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Tóm tắt

Sau khi tóm tắt những tiến bộ của khoa học giáo dục về Phát triển chương trình, Hoạt động dạy học, Kiểm tra đánh giá, Quản lý chất lượng và yêu cầu Phẩm chất và Năng lực của Giáo dục 4.0; bài viết đưa ra mô hình và qui trình đào tạo đại học đáp ứng chuẩn đầu ra và đánh giá đạt chuẩn đầu ra phù hợp với các tiến bộ của khoa học giáo dục đã nêu.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-05