Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của dược liệu Độc hoạt

  • Sơn Hoàng Lê
  • Hanh Nguyễn Văn
Từ khóa: Dược liệu Độc hoạt, tiêu chuẩn cơ sở của dược liệu

Tóm tắt

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của dược liệu Độc hoạt là một chuyên đề nằm trong khuôn khổ đề tài cấp Quốc gia: “Sản xuất thử nghiệm giống và dược liệu từ nguồn gen Độc hoạt (Angelica pubescens Ait.)”, Mã số: DA.10/2019 - HĐ – NVQG. Độc hoạt được thu hái ở Dăk lăk làm nguyên liệu nghiên cứu. Nội dung nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho dược liệu Độc hoạt gồm: Mô tả dược liệu, vi phẫu; độ ẩm; tro toàn phần; định tính bằng sắc ký bản mỏng; xác định đặc điểm bột, tro không tan trong acid và định lượng hoạt chất chất chính.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-05