Nghiên cứu nồng độ high sensitivity c reactive protein (hs-CRP) ở bệnh nhân suy thận mạn lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Bưu điện

  • Bảo Trần Văn
  • Trân Phạm Văn
Từ khóa: suy thận, hs-CRP, lọc máu chu kỳ

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định nồng độ CRP độ nhạy cao (hs-CRP) ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối lọc máu chu kỳ. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 92 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Bưu điện từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2019. Bệnh nhân được lọc máu định kỳ, lấy máu lúc đói trước lọc, xác định nồng độ hs-CRP. Kết quả: Nồng độ trung bình hs-CRP là 5,16±6,61mg/L, trong đó giới nam là 4,69±5,51mg/L,  giới nữ là 5,79±7,91mg/L. Theo nhóm tuổi; nhóm 20-40 tuổi là 3,43±3,85mg/L, từ 41-60 tuổi là 4,30±5,18mg/L, nhóm trên 60 tuổi là 8,85±9,92mg/L. Kết luận: Nồng độ hs-CRP tăng cao trong nhóm suy thận giai đoạn cuối lọc máu chu kỳ.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-05