Quay trở lại chi tiết bài viết TIÊU CHÍ BÀI VIẾT, QUY TRÌNH BIÊN TẬP, XUẤT BẢN CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO THỂ THAO Tải xuống tải PDF