TIÊU CHÍ BÀI VIẾT, QUY TRÌNH BIÊN TẬP, XUẤT BẢN CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO THỂ THAO

  • ThS. Nguyễn Thị Hải Vy - Trường Đại học TDTT Đà Nẵng
Từ khóa: Tiêu chí, quy trình, biên tập, tạp chí

Tóm tắt

Tiêu chí bài viết phải phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của Tạp chí, phải thông qua một quy trình biên tập cụ thể, khoa học.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-15