XÂY DỰNG THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT MÔN BÓNG BÀN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

  • 1. ThS. Nguyễn Thanh Lâm, 2. ThS. Trần Vĩnh An - 1. Trường Đại học Thủ Dầu Một, 2. Khoa Giáo dục Thể chất Đại học Đà Nẵng
Từ khóa: Bóng bàn, kỹ thuật, test, sinh viên, Đại học Thủ Dầu Một

Tóm tắt

Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học như phương pháp tham khảo tài liệu, phương pháp quan sát, điều tra xã hội học, phỏng vấn và toán học thống kê để xác định các test đánh giá kỹ thuật môn Bóng bàn từ đó xây dựng thang
điểm đánh giá kỹ thuật môn Bóng bàn cho sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-15