ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN YẾU SỨC KHỎE TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  • ThS. Nguyễn Ngọc Huy, ThS. Trần Vĩnh An - Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng
Từ khóa: Thực trạng, giáo dục thể chất, sinh viên yếu sức khỏe, Đại học Đà Nẵng.

Tóm tắt

Bằng cách sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học, đề tài đã đánh giá được thực trạng nội dung giáo dục thể chất cho sinh viên yếu sức khỏe tại Đại học Đà Nẵng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-15