XÁC ĐỊNH CÁC TEST VÀ XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SỨC BỀN CHUYÊN MÔN CHO NỮ SINH VIÊN CÂU LẠC BỘ BÓNG CHUYỀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI

  • 1. Lê Ngọc Vinh, 2. Đinh Đắc Thi - 1. Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, 2. Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Từ khóa: test, sức bền chuyên môn, nữ sinh viên, câu lạc bộ bóng chuyền.

Tóm tắt

Qua trình nghiên cứu chúng tôi đã lựa chọn được 05 test chuyên môn đặc trưng bao gồm: vận động viên tấn công: 05 test; vận động viên chuyền hai: 05 test; vận động viên Libero: 03 test để đánh giá sức bền chuyên môn cho cho nữ sinh
viên câu lạc bộ bóng chuyền trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Đồng thời xây dựng được 02 bảng tiêu chuẩn xếp loại, 02 bảng chuẩn điểm đánh giá cho từng test và 01 bảng điểm đánh giá xếp loại tổng hợp sức bền chuyên môn góp phần nâng cao
thành tích và hiệu quả của quá trình đào tạo sinh viên câu lạc bộ bóng chuyền nữ nhà trường trong giai đoạn hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-15