SO SÁNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO

  • TS. Trần Mạnh Hưng, TS. Trần Hữu Hùng - Trường Đại học TDTT Đà Nẵng
Từ khóa: Khoa học quản lý, chương trình đào tạo, quản lý TDTT.

Tóm tắt

Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ tri thức, cán bộ quản lý thể dục thể thao là một trong những giải pháp để thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển Thể dục thể thao (TDTT) Việt Nam đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điều quan trọng là đào tạo được đội ngũ cán bộ quản lý TDTT đáp ứng nhu cầu của xã hội. Dựa trên việc so sánh chương trình đào tạo cử nhân quản lý TDTT ở nước ta với chương trình đào tạo cử nhân khoa học quản lý TDTT của Trường Đại học University Malaysia, Liên bang Malaysia bài viết đề xuất một số định hướng cho chương trình cử nhân Quản lý TDTT ở nước ta.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-15