THỰC TRẠNG THỂ LỰC CHUNG CỦA NỮ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

  • ThS. Trần Thị Gái - Trường Đại học Yersin Đà Lạt
Từ khóa: thể lực chung, sinh viên, Đại học Yersin Đà Lạt

Tóm tắt

Thông qua các phương pháp nghiên cứu cơ bản đề tài đã đánh gia thực trạng công tác Giáo dục thể chất và trình độ thể lực chung của nữ sinh viên trường Trường Đại học Yersin Đà Lạt. Kết quả đánh giá thực trạng cho thấy trình độ thể lực
chung của đối tượng nghiên cứu còn nhiều hạn chế, kết quả kiêm tra theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể ở từng nội dung chỉ đạt dưới mức trung bình.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-15