NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỐ VẤN HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG

  • ThS. Lê Hoàng Dũng - Trường Đại học TDTT Đà Nẵng
Từ khóa: Thực trạng, Cố vấn học tập, Sinh viên, Thể dục thể thao

Tóm tắt

Bằng những phương pháp nghiên cứu thường quy, trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng vai trò cố vấn học tập trong vấn đề tư vấn, quản lý sinh viên trong giai đoạn đào tạo theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học TDTT
Đà Nẵng. Từ đó rút ra được những vấn đề còn tồn tại trong công tác cố vấn học tập của Nhà trường.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-15