NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUYÊN MÔN VÀ KỸ THUẬT CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN FUTSAL TRƯỜNG THPT NGUYỄN AN NINH, QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • 1- TS. Lê Vũ Ngọc Toàn; 2- ThS. Đỗ Bá Khang; ThS. Nguyễn Văn Trung - 1. Trường Đại học sư Phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh, 2. Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: Futsal, thể lưc, Kỹ thuật, Bài tập, vận động viên

Tóm tắt

Trên cơ sở xác định các test và lựa chọn, ứng dụng các bài tập nhằm phát triển thể lực chuyên môn, kỹ thuật môn Bóng đá Futsal trường THPT Nguyễn An Ninh, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, sử dụng vào công tác giảng dạy
và huấn luyện các khóa sau.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-15