SỰ TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THỂ THAO CỦA NGƯỜI CAO TUỔI

  • TS. Phan Quốc Chiến - Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Từ khóa: Tác động, đô thị hóa, hoạt động, thể dục thể thao, người cao tuổi

Tóm tắt

Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy để tìm ra những đặc điểm cơ bản của xã họi hiện đại, những biến đổi của đô thị hóa ảnh hưởng đến những hoạt động thể dục thể thoa người cao tuổi. Thông qua các biến đổi
về hình thức sản xuất, những thay đổi về môi trường tự nhiên và môi trường xã hội ảnh hưởng thế nào đến văn hóa, văn minh xã hội và lối sống. Qua đó đánh giá sự tác động đối với sự phát triển của thể dục thể thao người cao tuổi ở Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-15