XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NGÂN HÀNG CÂU HỎI, ĐỀ THI PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHẢO THÍ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

  • Lê Minh Trung, Nguyễn Sinh Thành - Trường Đại học TDTT Đà Nẵng
Từ khóa: Đánh giá, phần mềm, ngân hàng câu hỏi, đề thi

Tóm tắt

Đánh giá là khâu vô cùng quan trọng trong quá trình giáo dục, nhằm kiểm tra, cung cấp những thông tin phản hồi cần thiết cho cả người dạy, người học và nhà quản lý để điều chỉnh tất cả các thành tố của quá trình dạy học. Từ việc dạy đến việc học và cách thức quản lý, đánh giá việc dạy và học ngày càng đạt tới mục tiêu với chất lượng và hiệu quả ngày càng cao. Phần mềm dùng cho quản lý ngân hàng câu hỏi, đề thi phục vụ công tác thi kết thúc học phần DSU đảm bảo được một trong các giải pháp để đánh giá sinh viên, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số cho giáo dục đại học và phục vụ đảm bảo chất lượng giáo dục của DSU.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-29