NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN VÀ ỨNG DỤNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG BÀN LỨA TUỔI 12-14 THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

  • 1. Nguyễn Hữu Toán, 2. Tôn Thanh Hải - 1. Trường Đại học Hải Phòng, 2. Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
Từ khóa: Bài tập, sức mạnh nam vận động viên, lứa tuổi 12-14, thành phố Hải Phòng.

Tóm tắt

Bằng phương pháp nghiên cứu khoa học chúng tôi đã lựa chọn được 26 bài tập phát triển sức mạnh và 06 test đánh giá trình độ phát triển sức mạnh có đủ độ tin cậy và tính thông báo cho nam vận động viên bóng bàn lứa tuổi 12-14 thành phố Hải Phòng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-29