BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC TẬP NGHIỆP VỤ CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH BOXING NGÀNH GDTC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH

  • TS. Lý Đức Trường, ThS. Vũ Công Duẩn - Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh
Từ khóa: thực tập nghiệp vụ, sinh viên, ngành giáo dục thể chất, trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh

Tóm tắt

Bài báo đã tiến hành đánh giá những thực trạng trong công tác thực tập nghiệp vụ lần 1 và lần 2 cho sinh viên chuyên ngành Boxing ngành GDTC khóa 53 trường Đại học TDTT Bắc Ninh bao gồm: đánh giá của cán bộ với sinh viên thực
tập và kết quả thực tập nghiệp vụ của sinh viên chuyên ngành Boxing ngành GDTC. Bài viết đã lựa chọn và đề xuất được 03 biện pháp giúp nâng cao hiệu quả thực tập nghiệp vụ cho sinh viên chuyên ngành Boxing ngành GDTC trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-29